Wellcome to National Portal
মেনু নির্বাচন করুন

পাতা

বিধবা ভাতা

৮নংঈশ্বরীপুরইউনিয়ন এর বিধবা ভাতা ভোগীদের নামের তালিকা

ক্রঃ নং

নাম

স্বামীর নাম

ওয়ার্ড নং

০১

সরবানু বিবি

জং-মৃতঃ এবাদুলসরদার

ধুমঘাট-০১

০২

জবেদা খাতুন

জং-মৃতঃ নকিমুদ্দীন গাজী

ধুমঘাট-০১

০৩

সাবিতা বালা

জং-মৃতঃ কালীপদ মন্ডল

ধুমঘাট-০১

০৪

ফুলমতি বিবি

জং-মৃতঃ বিশে মল্লিক

ধুমঘাট-০১

০৫

ভেজালি মন্ডল

জং-মৃতঃ হরেন মন্ডল

ধুমঘাট-০১

২০৮

রাবেয়া খাতুন

জং-মৃতঃ কুদ্দুস গাজী

ধুমঘাট-০১

৬৪১

নূর জাহান খাতুন

জং-মৃতঃ জব্বার গাজী

ধুমঘাট-০১

৬৪২

তারা বালা মন্ডল

জং-মৃতঃ কনেক সরদার

ধুমঘাট-০১

৬৪৩

ফজিলা খাতুন

জং-মৃতঃ কোরবান সরদার

ধুমঘাট-০১

৬৪৪

ছায়রা খাতুন

জং-মৃতঃ নকিমুদ্দীন গাজী

ধুমঘাট-০১

৬৪৫

রসবালা মন্ডল

জং-মৃতঃ বিনোদ মন্ডল

ধুমঘাট-০১

১৩১৫

খোদেজা মন্ডল

জং-মৃতঃ রুস্তুম গায়েন

ধুমঘাট-০১

১৩১৬

রুপবান বিবি

জং-মৃতঃ আজম আলী

ধুমঘাট-০১

১৪৬৮

ফজিলা বিবি

জং-মৃতঃ সুলতান খাঁ

ধুমঘাট-০১

১৭৫৫

নমিতা বেওয়া

জং-মৃতঃ শচীন মন্ডল

ধুমঘাট-০১

১৭৫৬

জরিনা খাতুন

জং-মৃতঃ আদম্মদ আলী

ধুমঘাট-০১

২৩৩১

খাদিজা বেওয়া

জং-মৃতঃ এয়াজেদ সরদার

ধুমঘাট-০১

২৩৩২

শুক্রী বেওয়া

জং-মৃতঃ দীনবন্ধু

ধুমঘাট-০১

২৩৩৩/১

তুলসী রানী মিস্ত্রী

জং-মৃতঃ সন্তোষ সরদার

ধুমঘাট-০১

২৩৩৪

শুকবালা বেওয়া

জং-মৃতঃ অনীল কৃষ্ন সরদার

ধুমঘাট-০১

২৩৩৫/১

লক্ষী রানী বেওয়া

জং-মৃতঃ মান্দার

ধুমঘাট-০১

২৩৩৬

ফজিলা বেওয়া

জং-মৃতঃ নকিমুদ্দীন

ধুমঘাট-০১

২৩৩৭/১

কালীদাসী বেওয়া

জং-মৃতঃ ঋষি বর মুন্ডা

ধুমঘাট-০১

১৭৫৭

সবিতা রানী

জং-মৃতঃ উমেন

ধুমঘাট-০১

০৬

নলী বেওয়া

এনতাজ গয়েন

ধুমঘাট-০২

০৭

স্বরদ্বিনী বেওয়া

রুইতন মন্ডল

ধুমঘাট-০২

৮/১

জামিলা বেওয়া

বরকতুল্যাহ গাজী

ধুমঘাট-০২

আবেজান বেওয়া

বরকত সরদার

ধুমঘাট-০২

১০

নূর জাহান বেওয়া

গহর গাজী

ধুমঘাট-০২

২০৯

জহুরা খাতুন

সৈয়দ আল সরদার

ধুমঘাট-০২

৬৪৬

নুনু বেওয়া

ছেফাতুল্যাহ সরদার

ধুমঘাট-০২

৬৪৭/১

গোলাপি রানী মন্ডল

হাজারী লাল সরদার

ধুমঘাট-০২

৬৪৮

আমেনা বেওয়া

দেলবার পাড়

ধুমঘাট-০২

৬৪৯

ছাবেদা বেওয়া

জবেদ মন্ডল

ধুমঘাট-০২

৬৫০

নূরজাহান বেওয়া

গফ্ফার গাজী

ধুমঘাট-০২

১৩১৭

ছফিরন বিবি

ছফির গাজী

ধুমঘাট-০২

১৩১৮

নূরনাহার

সুরত সানা

ধুমঘাট-০২

১৪৬৯

আমেনা বেওয়

ফকির আলী সরদার

ধুমঘাট-০২

১৫৪১

আমোদিনি বেওয়া

জীতেন নাথ

ধুমঘাট-০২

১৭৫৮

নূরনাহার খাতুন

নূর ইসলাম

ধুমঘাট-০২

১৭৫৯/১

আয়েশা বেওয়া

মোমিন মোড়ল

ধুমঘাট-০২

১৭৬০

মেহেরুন নেছা

মোকোছদ

ধুমঘাট-০২

২৩৩৮

রাবেয়া বেওয়া

আনর গাজী

ধুমঘাট-০২

২৩৩৯

নূরজাহান বেওয়া

নেজমা গাজী

ধুমঘাট-০২

২৩৪০

জহুরা বেওয়া

আমীর

ধুমঘাট-০২

২৩৪১

রাবেয়া বেওয়া

হোসেন

ধুমঘাট-০২

২৩৪২

আকলিমা বেওয়া

মন্তেজ

ধুমঘাট-০২

২৩৪৩

তহমিনা বেওয়া

শমসের

ধুমঘাট-০২

২৩৪৪

খদে বেওয়া

রশিদ মোড়ল

ধুমঘাট-০২

১১

পুটি বেওয়া

 

ধুমঘাট-০৩

১২

মরী বেওয়া

 

ধুমঘাট-০৩

১৩

ভানু মতি বেওয়া

 

ধুমঘাট-০৩

১৪

দলী বেওয়া

 

ধুমঘাট-০৩

১৫

মর্জিনা

 

ধুমঘাট-০৩

২১০

মমতাজ বেগম

 

ধুমঘাট-০৩

৬৫১

কল্পনা বালা

 

ধুমঘাট-০৩

৬৫২

রহিমা বেওয়া

 

ধুমঘাট-০৩

৬৫৩

ছকিনা বেওয়া

 

ধুমঘাট-০৩

৬৫৪

উষা বেওয়া

 

ধুমঘাট-০৩

৬৫৫/১

দামীনি বেওয়া

 

ধুমঘাট-০৩

১৩১৯

আয়মান বেওয়া

 

ধুমঘাট-০৩

১৩২০

শেফালি বালা

 

ধুমঘাট-০৩

১৪৭০

কল্যানি বেওয়া

 

ধুমঘাট-০৩

১৭৬১

সন্ধা রানী বেওয়া

 

ধুমঘাট-০৩

১৭৬২

হালিমা খাতুন

 

ধুমঘাট-০৩

১৭৬৩

ললিতা খাতুন

 

ধুমঘাট-০৩

২৩৪৫

মহরম বেওয়া

 

ধুমঘাট-০৩

২৩৪৬

কমনী বালা

 

ধুমঘাট-০৩

২৩৪৭

কাল দাসি রপ্তান

 

ধুমঘাট-০৩

২৩৪৮

আয়না বেওয়া

 

ধুমঘাট-০৩

২৩৪৯

রুপিয়া বেওয়া

 

ধুমঘাট-০৩

২৩৫০

মরিয়ম বেওয়া

 

ধুমঘাট-০৩

২৩৫১

জসিমন বেওয়া

 

ধুমঘাট-০৩

২৭০৩/১

ভানু বিশ্বাস

 

ধুমঘাট-০৩

১৬

রাবেয়া বেওয়া

 

শ্রীফলকাটি-০৪

১৭

সুফিয়া বেওয়া

 

শ্রীফলকাটি-০৪

১৮

মহিলি বেওয়া

 

শ্রীফলকাটি-০৪

১৯

ফরিদা বেওয়া

 

শ্রীফলকাটি-০৪

২০

ছকিনা বেওয়f

 

শ্রীফলকাটি-০৪

২১১

সোনা বেওয়া

 

শ্রীফলকাটি-০৪

৬৫৬

নূরি বেওয়া

 

শ্রীফলকাটি-০৪

৬৫৭

আমেনা বেওয়া

 

শ্রীফলকাটি-০৪

৬৫৮

রাবেয়া বেওয়া

 

শ্রীফলকাটি-০৪

৬৫৯

ছনু বিবি

 

শ্রীফলকাটি-০৪

৬৬০

সৌরভ বেওয়া

 

শ্রীফলকাটি-০৪

১৩২১

ছবিরুন্নেছা

 

শ্রীফলকাটি-০৪

১৩২২

জাহানারা

 

শ্রীফলকাটি-০৪

১৪৭১

আলেয়া বেগম

 

শ্রীফলকাটি-০৪

১৭৬৪

হামিদা বেওয়া

 

শ্রীফলকাটি-০৪

১৭৬৫

ছালমা

 

শ্রীফলকাটি-০৪

১৭৬৬

রহিমা বেওয়া

 

শ্রীফলকাটি-০৪

২৩৫২

আছিয়া বেওয়া

 

শ্রীফলকাটি-০৪

২৩৫৩

আলিমুন্নেছা

 

শ্রীফলকাটি-০৪

২৩৫৪

খদেজা বেওয়া

 

শ্রীফলকাটি-০৪

২৩৫৫

নবী বেওয়া

 

শ্রীফলকাটি-০৪

২৩৫৬

সুপিয়া বেওয়া

 

শ্রীফলকাটি-০৪

২৩৫৭

আয়েশা বেগম

 

শ্রীফলকাটি-০৪

২৩৫৮

হাজারা খাতুন

 

শ্রীফলকাটি-০৪

২৭০৬

জাহানারা খাতুন

 

শ্রীফলকাটি-০৪

২১

সামত বেওয়া

 

খাগড়াঘাট-০৫

২২

করিমুন্নেছা

 

খাগড়াঘাট-০৫

২৩

জহুরা বেওয়া

 

খাগড়াঘাট-০৫

২৪

রাশিদা বেগম

 

খাগড়াঘাট-০৫

২৫

পুটি বেওয়া

 

খাগড়াঘাট-০৫

২১২

হাফিজা খাতুন

 

খাগড়াঘাট-০৫

৬৬১

আলেয়া বিবি

 

খাগড়াঘাট-০৫

৬৬২

রাবেয়া বিবি

 

খাগড়াঘাট-০৫

৬৬৩

তারা বেওয়া

 

খাগড়াঘাট-০৫

৬৬৪

হাফিজা খাতুন

 

খাগড়াঘাট-০৫

৬৬৫

আয়েশা খাতুন

 

খাগড়াঘাট-০৫

৭৪৪

জহুরা বেওয়া

 

খাগড়াঘাট-০৫

১৩২৩

আমেনা বেওয়া

 

খাগড়াঘাট-০৫

১৩২৪

তুলসি বেওয়া

 

খাগড়াঘাট-০৫

১৪৭২

ছফুরা বেওয়া

 

খাগড়াঘাট-০৫

১৭৬৭

লাল বানু বিবি

 

খাগড়াঘাট-০৫

১৭৬৮

ফুলজান বিবি

 

খাগড়াঘাট-০৫

১৭৬৯

মোমেনা বেওয়া

 

খাগড়াঘাট-০৫

২৩৫৯

রুপভান বেওয়া

 

খাগড়াঘাট-০৫

২৩৬০

জেলেখা বেওয়া

 

খাগড়াঘাট-০৫

২৩৬১

জবেদা বেওয়া

 

খাগড়াঘাট-০৫

২৩৬২

ছায়রা বেওয়া

 

খাগড়াঘাট-০৫

২৩৬৩

লুৎফুর বেওয়া

 

খাগড়াঘাট-০৫

২৩৬৪

খদেজা বেওয়া

 

খাগড়াঘাট-০৫

২৩৬৫

সোনামনি

 

খাগড়াঘাট-০৫

২৭০৫

আমেনা বিবি

 

খাগড়াঘাট-০৫

২৬

রুপসি বেওয়া

 

গুমানতলী-০৬

২৭

আমেনা

 

গুমানতলী-০৬

২৮

মজিদা বেওয়া

 

গুমানতলী-০৬

২৯

মেহেরুন নেছা

 

গুমানতলী-০৬

২১৩/১

মমতাজ খাতুন

 

গুমানতলী-০৬

৬৬৬

রাবেয়া খাতুন

 

গুমানতলী-০৬

৬৬৭

মনোয়ারা

 

গুমানতলী-০৬

৬৬৮

ফরিদা বিবি

 

গুমানতলী-০৬

৬৬৯

আম্বিয়া

 

গুমানতলী-০৬

৬৭০

মনোয়ারা বিবি

 

গুমানতলী-০৬

১৩২৫/১

রাবিয়া বেগম

 

গুমানতলী-০৬

১৩২৬

মজিদা বেওয়া

 

গুমানতলী-০৬

১৪৭৩

রমিছা বেওয়া

 

গুমানতলী-০৬

১৭৭০

নূরজাহান বেওয়া

 

গুমানতলী-০৬

১৭৭১

হালিমা

 

গুমানতলী-০৬

১৭৭২

হাবিবা বেওয়া

 

গুমানতলী-০৬

২৩৬৬

মর্জিনা বেওয়া

 

গুমানতলী-০৬

২৩৬৭

রজিনা বেওয়া

 

গুমানতলী-০৬

২৩৬৮

নবী বেওয়া

 

গুমানতলী-০৬

২৩৬৯

সরো বিবি

 

গুমানতলী-০৬

২৩৭০

জসিমন বেওয়া

 

গুমানতলী-০৬

২৩৭১

জসিমন বেওয়া

 

গুমানতলী-০৬

২৩৭২

আমেনা বেওয়া

 

গুমানতলী-০৬

২৩৭৩

রাশিদা বেওয়া

 

গুমানতলী-০৬

২৭০৪

জাহানারা বেওয়া

 

গুমানতলী-০৬

৩১

নূর জাহান বেওয়া

 

ঈশ্বরীপুর-০৭

৩২

ঝেনি বেওয়া

 

ঈশ্বরীপুর-০৭

৩৩

মরিয়ম বেওয়া

 

ঈশ্বরীপুর-০৭

৩৪

চম্পা বেওয়া

 

ঈশ্বরীপুর-০৭

৩৫

ছফিরন বেওয়া

 

ঈশ্বরীপুর-০৭

২১৪

শেফালি বেওয়া

 

ঈশ্বরীপুর-০৭

৬৭১

খুকী

 

ঈশ্বরীপুর-০৭

৬৭২

সোনা ভান বিবি

 

ঈশ্বরীপুর-০৭

৬৭৩

আয়েশা

 

ঈশ্বরীপুর-০৭

৬৭৪

আম তারা

 

ঈশ্বরীপুর-০৭

৬৭৫

ভদি

 

ঈশ্বরীপুর-০৭

১৩২৭

ছকিনা বেগম

 

ঈশ্বরীপুর-০৭

১৩২৮

তহমিনা

 

ঈশ্বরীপুর-০৭

১৪৭৪

রহিমা খাতু

 

ঈশ্বরীপুর-০৭

১৫৪২

রহিমা খাতু

 

ঈশ্বরীপুর-০৭

১৭৭৩

মর্জিদা বেওয়া

 

ঈশ্বরীপুর-০৭

১৭৭৪

নাছরিন

 

ঈশ্বরীপুর-০৭

১৭৭৫

জাহানারা খাতুন

 

ঈশ্বরীপুর-০৭

২৩৭৩

রাশিদা বেওয়া

 

ঈশ্বরীপুর-০৭

২৩৭৪

আয়েশা বেওয়া

 

ঈশ্বরীপুর-০৭

২৩৭৫

রমেছা

 

ঈশ্বরীপুর-০৭

২৩৭৬

আমেনা বেওয়া

 

ঈশ্বরীপুর-০৭

২৩৭৭

আছমতি

 

ঈশ্বরীপুর-০৭

২৩৭৮

রাশিদা বেওয়া

 

ঈশ্বরীপুর-০৭

২৩৭৯

আমেনা বেওয়া

 

ঈশ্বরীপুর-০৭

২৭০৯

ছালমা বিবি

 

ঈশ্বরীপুর-০৭

৩৬

অভিরন বিবি

 

বংশীপুর/০৮

৩৭

নীলা বালা

 

বংশীপুর/০৮

৩৮/১

ফরিদা খাতুন

 

বংশীপুর/০৮

৩৯

ছায়রা খাতুন

 

বংশীপুর/০৮

৪০

বিলাশ বেওয়া

 

বংশীপুর/০৮

২১৫

ছমেদা বেগম

 

বংশীপুর/০৮

৬৭৬/১

আয়মান বিবি

 

বংশীপুর/০৮

৬৭৭

আমেনা বেগম

 

বংশীপুর/০৮

৬৭৮/১

রহিমা বেওয়া

 

বংশীপুর/০৮

৬৭৯

ছায়রা বেওয়া

 

বংশীপুর/০৮

৬৮০/১

ফজিলা বেগম

 

বংশীপুর/০৮

১৩২৯

হালিমা খাতুন

 

বংশীপুর/০৮

১৩৩০

মেহেরুন ন্নেছা

 

বংশীপুর/০৮

১৪৭৫

সামিনা বেগম

 

বংশীপুর/০৮

১৫৪৩

নাজমা বেগম

 

বংশীপুর/০৮

১৫৪৪

আমেনা বেগম

 

বংশীপুর/০৮

১৭৭৬

জরমান বেওয়া

 

বংশীপুর/০৮

১৭৭৭

মনিকা বেওয়া

 

বংশীপুর/০৮

১৭৭৮

হাচিনা বেওয়া

 

বংশীপুর/০৮

২৩৮০

আনোয়ারা বেওয়া

 

বংশীপুর/০৮

২৩৮১

মনোয়ারা বেওয়া

 

বংশীপুর/০৮

২৩৮২

ভদি বিবি

 

বংশীপুর/০৮

২৩৮৩

ময়না বেওয়া

 

বংশীপুর/০৮

২৩৮৪

জায়েদা বেওয়া

 

বংশীপুর/০৮

২৩৮৫

পাতাশি বেওয়া

 

বংশীপুর/০৮

২৩৮৬

শাহিদা বেওয়া

 

বংশীপুর/০৮

২৭০৮

ছফুরা বেওয়া

 

বংশীপুর/০৮

২৭০২

লিপি

 

বংশীপুর/০৮

৪১

চন্দ্র ভান

 

বংশীপুর-০৯

৪২

সোনা ভান

 

বংশীপুর-০৯

৪২

জাহানারা

 

বংশীপুর-০৯

৪৪

ছায়রা বেওয়া

 

বংশীপুর-০৯

৪৫/১

নবী বেওয়া

 

বংশীপুর-০৯

২১৬

হীরা মনি বেওয়া

 

বংশীপুর-০৯

৬৮১

মোমেনা খাতুন

 

বংশীপুর-০৯

৬৮২

জছি বিবি

 

বংশীপুর-০৯

৬৮৩

হামিদা খাতুন

 

বংশীপুর-০৯

৬৮৪

ফতেমা খাতুন

 

বংশীপুর-০৯

৬৮৫/১

রাশিদা খাতুন

 

বংশীপুর-০৯

১৩৩১

ছনেকা বিবি

 

বংশীপুর-০৯

১৩৩২

মনোয়ারা বিবি

 

বংশীপুর-০৯

১৪৭৬

রাবিয়া খাতুন

 

বংশীপুর-০৯

১৭৭৯

ফরিদা বেওয়া

 

বংশীপুর-০৯

১৭৮০

জমিলা বেওয়া

 

বংশীপুর-০৯

১৭৮১

রাবেয়া বেওয়া

 

বংশীপুর-০৯

২০৭৬

মাসুরা

 

বংশীপুর-০৯

২৩৮৭

গৌরর বিবি

 

বংশীপুর-০৯

২৩৮৮

শরিফা বেওয়া

 

বংশীপুর-০৯

২৩৮৯

ভাদ্দুরি বেওয়া

 

বংশীপুর-০৯

২৩৯০

নূরন্নেছা

 

বংশীপুর-০৯

২৩৯১

মরিয়ম বেওয়া

 

বংশীপুর-০৯

২৩৯২

কদবানু বেওয়া

 

বংশীপুর-০৯

২৩৯৩

ছায়রা বিবি

 

বংশীপুর-০৯

২৭০৭

ফুলঝুরি বিবি

 

বংশীপুর-০৯